S T A T U T
Fundacji Huberta Jerzego Wagnera

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1. Nazwa fundacji

Fundacja pod nazwą „Fundacja Huberta Jerzego Wagnera” (zwana dalej „Fundacją”) ustanowiona
przez Fundatorów:
a) Jerzy Mróz
b) Barbara Czyrko
c) Zenon Czajkowski
d) Grzegorz Sowul
Aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza Adama Bieranowskiego w jego Kancelarii
Notarialnej w Olsztynie ul.Mickiewicza 4 (rep „A” Nr 5839/03), działa na podstawie przepisów ustawy z
dnia 6 kwietnia 1984r o fundacjach(t.j.:Dz.U. z 1991r.Nr 46,poz 203) oraz postanowień niniejszego
statutu.

§ 2. Teren działania, siedziba, struktura organizacyjna Fundacji.

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicą.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Olsztyn.
3. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki
terenowe.
4. Fundacja może posiadać oddziały za granicą.
5. Prawa Fundatora nie są dziedziczone przez jego spadkobierców w zakresie uprawnień
dotyczących Fundacji.
6. Uprawnienia wynikające ze statutu po zmarłym Fundatorze przyjmuje osoba wybrana przez
pozostałych Fundatorów.

§ 3. Czas trwania Fundacji

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 4. Organ nadzorujący

Nadzór nad Fundacją należy do ministra MENIS, który sprawuje zwierzchni nadzór nad sportem i
edukacją.

Rozdział II. Przedmiot i formy działania.

§ 5 . Cel Fundacji

1. Celem Fundacji jest:
1.1. wspomaganie szkolenia młodych talentów w piłce siatkowej,
1.2. organizowanie turniejów sprawdzających,
1.3. zakładanie i wspieranie szkolnych klubów piłki siatkowej,
1.4. uczestniczenie w budowie, utrzymaniu i administrowaniu obiektów sportowych i infrastruktury
im towarzyszącej,
1.5. organizowanie szkoleń i seminariów dla sędziów i trenerów polskich i zagranicznych,
1.6. świadczenie pomocy byłym sportowcom wyczynowym, którzy utracili zdrowie w związku z
profesjonalnym uprawianiem piłki siatkowej,
1.7. pomoc byłym sportowcom zawodowym w adaptacji do nowych warunków życia po ukończeniu
przez nich czynnego uprawiania sportu,
1.8. organizowanie imprez sportowych i kulturalnych w celu pozyskiwania środków finansowych na
cele statutowe Fundacji,
1.9. współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami sportowymi,
1.10. wydawanie publikacji o tematyce sportowej.
2. Fundacja realizuje wskazane cele poprzez:
2.1. dofinansowywanie szkoleń młodych talentów,
2.2. organizowanie turniejów piłki siatkowej pod nazwą „Memoriał Huberta Jerzego Wagnera” dla
zdobycia środków finansowych ze sprzedaży reklamy,
2.3. zakup sprzętu sportowego dla szkolnych klubów piłki siatkowej,
2.4. wspomaganie budowy obiektów sportowych,
2.5. przyznawanie stypendiów młodym talentom siatkarskim,
2.6. dofinansowywanie rehabilitacji byłym sportowcom,
2.7. wspomaganie rozwoju sportu dzieci i młodzieży,
2.8. dofinansowywanie imprez sportowych,
2.9. dofinansowywanie imprez sportowych dla sportowców amatorów,
2.10. działania na rzecz aktywizacji sportowej poszczególnych grup zawodowych,
2.11. budowa domu spokojnej starości dla byłych sportowców wyczynowych i innych.

Rozdział III. Majątek Fundacji

§ 6. Majątek Fundacji

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 2000,00zł

§ 7. Dochody Fundacji

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z :
1. darowizn krajowych i zagranicznych, spadków i zapisów,
2. dotacji lub subwencji,
3. odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,
4. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
5. dochodów ze zbiórek publicznych,
6. dochodów z licytacji przedmiotów przekazanych przez darczyńców,
7. dochodów ze sprzedaży reklamy,
8. dochodów z działalności gospodarczej.

§ 8. Sposób dysponowania majątkiem Fundacji
1. Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach bankowych w postaci lokat krótko i
długoterminowych.
2. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów
statutowych oraz pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.
§ 9. Finanse Fundacji, księgi rachunkowe
1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach obowiązujących
osoby prawne.
2. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona z działalności
statutowej.
Rozdział IV. Organy Fundacji

§ 10. Organ zarządzający i kontrolujący Fundacji

1. Funkcje kierowniczo-zarządzające Fundacji pełni Zarząd.
2. Funkcje kontrolującą sprawuje Komisja Rewizyjna.

§ 11. Sposób powoływania Zarządu i Komisji Rewizyjnej

1. Zarząd powoływany jest przez Fundatorów również spośród siebie.
2. Komisja Rewizyjna powoływana jest przez Fundatorów do kontroli gospodarki finansowej Fundacji
i przygotowania corocznego sprawozdania z tych kontroli.

§ 12. Skład i kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej

1. Zarząd składa się z Prezesa Zarządu Fundacji i 2 do 5 członków.
2. Zarząd Powoływany jest na czas nieoznaczony.
3. Komisja rewizyjna składa się z 2 – 3 osób.
4. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat.

§ 13. Wygaśnięcie członkostwa Zarządu, odpowiedzialność materialna członków Zarządu

1. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci lub odwołania. Odwołanie może nastąpić
także na skutek zrzeczenia się członkostwa bądź długotrwałej choroby uniemożliwiającej udział w
pracach Zarządu.
2. Fundator może odwołać członka Zarządu w przypadku gdy działa on na szkodę Fundacji lub nie
uczestniczy w pracach Zarządu.
3. Do odpowiedzialności członków za sprawowanie swych funkcji mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Pracy o odpowiedzialności materialnej pracowników. W przypadkach, w których
przepisy te przewidują górną granicę odszkodowania, wynosi ono w stosunku do członków
Zarządu zatrudnionych w Fundacji kwotę 3-krotnego średniego wynagrodzenia w gospodarce
narodowej za ostatni kwartał.

§ 14. Kompetencje Zarządu i Komisji Rewizyjnej

1. Kompetencje Zarządu:
1.1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
1.2. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji a w
szczególności:
1.2.1. uchwalanie programów działania oraz rocznych i wieloletnich planów finansowych
Fundacji,
1.2.2. zarządzanie majątkiem Fundacji,
1.2.3. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
1.2.4. Organizowanie i nadzorowanie działalności gospodarczej Fundacji.
2. Kompetencje Komisji Rewizyjnej:
2.1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Fundacji.
2.2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Fundacji.
2.3. Do Kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
2.3.1. Kontrolowanie co najmniej 2 razy w roku całokształtu działalności statutowej i
gospodarki finansowej Fundacji,
2.3.2. Przedstawianie Zarządowi wniosków z przeprowadzanych kontroli i sprawdzanie
realizacji tych wniosków,
2.3.3. Członkowie Komisji mogą brać udział w zebraniach Zarządu Fundacji z głosem
doradczym.

§ 15. System głosowania Zarządu

1. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest większość głosów. W razie równości decyduje głos
Prezesa.
2. Do ważności uchwał Zarządu w sprawach zbywania, zamiany oraz obciążania majątku
nieruchomego Fundacji konieczna jest większość głosów członków Zarządu. W razie równości
decyduje głos Prezesa.
3. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na jego posiedzeniach lub w formie głosowania
pisemnego, o ile wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na tę formę głosowania.

§ 16. Regulamin organizacyjny Zarządu

Formy działania Zarządu oraz podział czynności między jego członkami określa uchwalony przez
Zarząd regulamin.

§ 17. Składanie oświadczeń woli w imieniu Fundacji

1. Składanie oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Fundacji wymaga
podpisu Prezesa i 1 (jednego) członka Zarządu lub 1 (jednego) członka Zarządu i pełnomocnika
działającego w granicach umocowania.
2. Funkcje kierownika zakładu pracy pełni w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy Dyrektor, a do
czasu jego powołania Prezes Zarządu.

Rozdział V. Działalność gospodarcza

§ 18. Przedmiot działalności gospodarczej.

Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być prowadzenie działalności w zakresie:
1. działalność wydawnicza,
2. reklama,
3. szkolenia zawodowe,
4. organizowanie dochodowych imprez kulturalnych i sportowych,
5. administrowanie obiektów sportowych i infrastruktury.

§ 19. Formy prowadzenia działalności gospodarczej

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub poprzez wyodrębnione
jednostki.
2. Działalność gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Fundację organizuje i kieruje Zarząd
Fundacji.

Rozdział VI. Zmiana statutu fundacji

§ 20. Zmiana statutu fundacji

Zmiany w statucie mogą być dokonane w drodze uchwały Zarządu większością 2/3 głosów i po akceptacji Fundatora.
1. Zmiany w statucie nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

Rozdział VII. Połączenie z inną Fundacją i likwidacja fundacji.

§ 21. Połączenie z inną Fundacją

1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach statutowych na warunkach
określonych przez zainteresowane strony.
2. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji.
3. O likwidacji Fundacji decyduje Fundator lub za jego zgodą Zarząd Fundacji w drodze uchwały
podjętej większością głosów.

§ 22. Sposób likwidacji Fundacji

1. Likwidatora Fundacji wyznacza Zarząd.
2. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
2.1. zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,
2.2. wezwanie wierzycieli fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia swych
wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia,
2.3. sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,
2.4. sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań,
2.5. ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji,
2.6. przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu
wierzycieli,
2.7. zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie
fundacji z rejestru,
2.8. przekazanie dokumentów fundacji do archiwum państwowego.

§ 23 Przeznaczenie środków majątkowych pozostałych po likwidacji Fundacji

Pozostałe po likwidacji Fundacji środki majątkowe będą przekazane na cele zbliżone z celami
Fundacji.

Miasto gospodarz

Organizatorzy

Partnerzy